Bendruomenės informavimo ir švietimo tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Vaikų apžiūros dėl niežų tvarka

Vaikų apžiūros dėl pedikuliozės tvarka

Veiksmų tvarka vaikui susirgus

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Smurto ir prevencijos tvarkos aprašas