Įstaigoje yra:

logopedo kabinetas

 • Logopedas tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį. 
 • Profilaktiškai tikrina vaikų kalbą, skiria logopedines pratybas vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacinius sutrikimus.
 • Konsultuoja tėvus.

psichologo kabinetas

 • Psichologas  įvertina ir padeda spręsti ugdytinių  psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su ugdytimių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
 • Teikia pagalbą psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems ugdytiniams , jų tėvams (globėjams, rūpintojams) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

socialinio pedagogo kabinetas

 • Socialinis pedagogas įvertina, renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius.
 • Teikia korekcinę, vadybinę, šviečiamąją, koordinacinę, prevencinę, teisinę, socialinio ugdymo pagalbą.
 • Rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

specialaus pedagogo kabinetas

 • Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato ugdytinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą (kartu su kitais specialistais);
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi
  poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

 

lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą , švietimo pagalbos teikimą,  saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Įstaigos vaiko gerovės komisija glaudžiai bendradarbiauja su  psichologu, logopedu, socialiniu pedagogu, grupių pedagogais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

 

TĖVAMS APIE SUP VAIKUS IKI 7 M. BEI PAGALBOS GALIMYBES VAIKUI-ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE