PRIĖMIMAS, LANKYMAS, IŠVYKIMAS

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  pildo elektroniniu būdu arba pateikia Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuoto vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą.

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
 • Priimant vaikus į įstaigą, sudaroma elektroninė (rašytinė) sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
 • Vaikai išbraukiami iš sąrašų  įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą. Prašymas išbraukti iš sąrašų

           Mokinio sveikatos pažymėjimai:

 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo kartą metuose pasirūpinti mokinio profilaktiniu sveikatos patikrinimu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ). 
 • Informacija apie atliktą profilaktinį sveikatos patikrinimą pateikiama mokinio sveikatos pažymėjime (forma E-027-1) elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), iš kurios informacija perduodama į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS).
 • Mokinio sveikatos pažymėjime pateikiami duomenys apie fizinio ugdymo grupę, bendrosios bei specialiosios rekomendacijos ir pirmos pagalbos priemonės (toliau – Informacija), kurių gali prireikti mokiniui, dalyvaujančiam ugdymo procese.
 • Prieigą prie VSS IS ugdymo įstaigoje turi tik visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – VSS) arba mobiliosios komandos koordinatorius (toliau – MK), kurie kasmet, mokslo metų pradžioje ir vėliau pagal poreikį teikia Informaciją ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. 
 • Metų eigoje, mokinio sveikatos būklei pasikeitus taip, jog ASPĮ specialistai pakeičia rekomendacijas, tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų pateikti Medicininį pažymėjimą (forma 046/a) tiesiogiai VSS arba ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Ugdymo įstaigos nelankymo ir praleistų pamokų pateisinimas: 

 • nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (forma Nr. 094a) neteikiama praleistoms dienoms / pamokoms pateisinti;
 • mokinių ugdymo įstaigos nelankymas pateisinamas pagal ugdymo įstaigos nustatytą tvarką dėl vaiko lankymo (nelankymo) informavimo ir apskaitos (tėvai pildo prašymą, kurį perduoda mokytojui arba atsiunčia el.p. rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt) DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ PATEISINIMO  , DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL LIGOS PATEISINIMO
 • daugiau informacijos galite rasti laiško prieduose (žr. „Dėl 094 formos_SAM raštas“ ir „Dėl 094 formos_ŠMSM išaiškinimas.“).


Lopšelis-darželis dirba  nuo 6.30 iki 18.30 val.

Vaikų priėmimas  vyksta iki 8.30 val.

Apie vaiko neatvykimą ar vėlavimą privaloma informuoti auklėtojas grupių telefonų Grupių tel.nr. 

arba administraciją iki 8.30 val. telefonu (8-5) 243 26 03.

         HIGIENA IR VAIKO SVEIKATA

 • Į darželį vaikai turi būti vedami sveiki, švarūs ir tvarkingais rūbeliais (grupės vidaus taisyklės doc.).
 • Grupėje vaikai turi turėti tinkamą kambarinę avalynę su pakulne, asmeninės higienos reikmenys (nosinaites, šukas, pižamą).
 • Mažyliams įdėkite atsarginių rūbelių (,,nelaimės” atvejui).
 • Vaikai su vaistais į grupę nepriimami. 
 • Tėvai privalo palikti auklėtojoms savo darbo ir namų telefonų numerius, kad galėtų esant reikalui, perduoti  informaciją.
 • Pirmoji medicinos pagalba suteikiama tik tėvams sutikus.