Menu Close

Bendruomenės pasirengimas

Darželis sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės. Ugdymo procese atsižvelgiama į ugdytinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMAS

        Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą vykdo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Pagrindinis darbas vyksta bendradarbiaujant grupių komandose, aktyviai įtraukiami tėvai, ugdytiniai mokomi priimti pagalbą, suprasti      savo ypatumus, ugdomas jų psichologinis atsparumas.

MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS VAIDMUO

 • koordinuoja įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą
 • vykdo įtraukiojo ugdymo mokykloje stebėseną ir kontrolę
 • tarpinikauja konfliktų sprendime
 • šalina kliūtis (nuostatos, pagalbos prieinamumas, pasirengimo gerinimas, aplinkos pritaikymas, mokyklos ryšių su kt. institucijomis plėtojimas)

ŠVIETIMO PAGALBA

 • Švietimo pagalbos (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo) poreikį ugdytiniui įvertina ir jos teikimą skiria mokyklos VGK.
 • Bendrųjų programų pritaikymo ar individualizavimo poreikį, specialiojo pedagogo ir (ar) mokytojo padėjėjo pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam SUP, įvertina ir skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • VGK organizuoja ir koordinuoja reikiamos pagalbos vaikui teikimą mokykloje, prižiūri individualių  pagalbos planų įgyvedinimą.
 • Vilniuje VGK gali kreiptis į Tarnybos paskirtą mokyklos kuratorių ir kartu aptarti bendradarbiavimo dėl įtraukiojo ugdymo planą, žingsnius, galimybes. 

GRUPĖS LYGMUO

Grupės valdymas ir atmosferos kūrimas:

 • Mokytojų bendradarbiavimas tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais ir su mokinių tėvais.
 • Grupės taisyklių sudarymas.
 • Dėmesys vaikų tarpusavio santykiams, patyčių prevencija ir intervencija.
 • Netinkamo elgesio prevencija ir intervencija.
 • Tinkamas informacijos pateikimas, konfidencialumas.

INDIVIDUALUS LYGMUO

 • Ugdytinio ugdymosi sunkumus mokytojas gali aptarinėti tik su jį ugdančiais mokytojais, specialistais bei mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pačiu ugdytiniu.
 • Maksimalus pagalbos ugdytiniui teikimas adaptacijos laikotarpiu.
 • Individualių pagalbos planų įgyvendinimas, ugdymo pritaikymas.
 • Ugdytinio pasiekimų vertinimas.

 

 Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio "Lokiuko giraitė"  Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos:

Rekomenduojame paskaityti:

 

 

 

Skip to content