NUOSTATAI

    Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio "Lokiuko giraitė" nuostatai

    Mokytojų tarybos nuostatai

    Mokyklos tarybos nuostatai

    Metodinės grupės nuostatai

   TVARKOS

 

Bendruomenės informavimo ir švietimo tvarka

 Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

 Vaikų apžiūros dėl niežų tvarka

 Vaikų apžiūros dėl pedikuliozės tvarka

 Veiksmų tvarka vaikui susirgus

 Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

APRAŠAI

Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelyje-darželyje "Lokiuko giraitė" tvarkos aprašas 

Vaikų maitinimo organizavimotvarkos aprašas

DĖL VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NYSTATYMO 

Smurto ir prevencijos tvarkos aprašas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Nesumokėtų mokesčių už ugdymą išieškojimo aprasas 2021 03 01

TAISYKLĖS

 Darbo tvarkos taisyklės

KITI DOKUMENTAI

Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo

   Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas

   Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786