MOKESČIO TVARKA, DARŽELIŲ, 2020 m.

 

VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 – Lietuvos Respublikos Seimas