DĖL VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NYSTATYMO 

Pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymo pateisinančių dokumentų pateikimo 2022-07-01

E.sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB Swedbank 

Įmokų už suteiktas paslaugas mokėjimai bankuose pagal įmokos kodą 31550 pavyzdžiai 

Mėnesinis mokestis:

Nuo 2022 m.liepos 1 d. vienos dienos vaiko  maitinimo normos:

ikimokykl.ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų; lopšelio grupėse-2,60 Eur.; darželio grupėse-2,90 Eur.;

priešmokykl. ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur., pietums – 2,10 Eur., pavakariams -1,16 Eur.

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

Lopšelio grupėse – 2,10 Eur; Darželio grupėse – 2,30 Eur ;

Priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur , pietums – 2,10 Eur;.

Vadovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr.1-305, nustatyti  1,00 Eur visoms šeimoms ir 0.50 Eur   mokestį    socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

Atleisti nuo mokesčio už maitinimą:

  •  jei šeima gauna socialinę pašalpą;
  •  jeigu vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos dėl ligos;
  •  tėvų atostogų metu;
  •  jei vaikai nevedami į ugdymo įstaigą dėl oro temperatūros žemesnės nei -20° C;
  •  moksleivių atostogų metu (jei šeimoje yra mokyklinio amžiaus vaikai);
  •  vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.);
  •  nelaimių šeimoje ( artimųjų mirties atveju ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50%:

jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);

šeima augina tris ir daugiau vaikų (jei vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose);

jei vaikas auga moksleivio (bendrojo ugdymo programa) šeimoje, iki jam sukas 24 metai ;

vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija, sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinačius dokumentus;

vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Norintys gauti mokesčio už vaiko maitinimą lengvatą, pateikia direktorei prašymą, gimimo liudijimus ir pažymas.

Prašymas dėl mokesčio 50 % lengvatos už vaiko maitinimą

 Prašymas dėl mokesčio 100 % lengvatos už vaiko maitinimą

Praleistos dienos pateisinamos tėvų prašymu DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL LIGOS PATEISINIMO ; 

DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ PATEISINIMO

Du mėnesius nesumokėjęs už maitinimą arba nelankęs darželio, vaikas gali būti išbraukiamas iš darželio sąrašų.

Norintys išvykti iš darželio, pateikia prašymą direktorei Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų